Hoofdpunten gesprek Sens

Hoofdpunten uit het gesprek met Sens op 17 februari 2020

Op 17 februari sprak BOLF met Sens. Sens ontwikkelt samen met investeerder Life de gebouwen in de Waldorpstraat.  In dit verkorte verslag geven we een overzicht van recente ontwikkelingen en aandachtspunten voor het stationsgebied.

Visie Life en Sens

Sens en Life willen een sociaal inclusieve stadswijk realiseren:  wonen en werken van deze tijd  voor diverse doelgroepen. Voor jong en oud, van arm tot rijk, studenten en ‘empty nesters’. Ze gaan voor slimme gebouwen die  aangepast zijn op de gebruiker en met voorzieningen passend bij een stad. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en welzijn en ze hebben de windhinder onderzocht.  Alle gebouwen moeten voldoen aan de grenswaarden die voor windhinder zijn bepaald.

Voor de hoogbouw houdt Sens zich aan de Nota Eyeline en Skyline van de gemeente. Uitgangspunten  zijn:

  • Zowel de plint als de kroon van de torens zijn essentieel.
  • Een goede verbinding tussen HHS en Stationsplein.
  • Fietsers en voetgangers zijn ‘koning’ en de auto is te gast.
  • Samenwerken voor een groene inrichting van de Waldorpstraat, o.a. door Hoge Waldorpstraat te verwijderen.

Aandachtspunten in de ontwikkelplannen

Busverkeer en voetgangers

De uiteindelijke inrichting  van het stationsplein moet een mooie toegang worden tot Laakhaven. De vele voetgangers tussen de HHS en het station geven voor de bussen nog wel problemen. Sens, de gemeente en de OV-bedrijven kijken samen hoe problemen met het busverkeer verholpen kunnen worden.  Uit onderzoek van Goudappel/Coffeng blijkt dat autoverkeer over de Neherkade kan worden geleid.

Aanleg én onderhoud van groen

Voor de groene inrichting van de Waldorpstraat moet nog overlegd worden met de gemeente, omdat het onderhoud ook goed moet zijn gegarandeerd. Sens draagt bij aan  investeringen voor de openbare ruimte en heeft een eigen landschapsarchitect aangetrokken. Die landschapsarchitect probeert samen te werken met bureau Juurlink en Geluk, dat voor de gemeente plannen ontwikkelt voor de Campus HHS en de Waldorpstraat. Life wil heel graag een echt stukje bos aanleggen. Daarnaast moet er ook groen aan en op de gebouwen komen.

Planning en uitvoering van de gebouwen

Per project noemen we de jaartallen waarin  de gebouwen mogelijk klaar zijn. De jaartallen zijn een indicatie en kunnen dus  veranderen.

Het Stationspostgebouw (1 juli 2021) en eventueel Post Tower (2023)

Het Stationspostgebouw wordt momenteel gerenoveerd om het geschikt te maken als kantoorruimte voor PostNL en andere gebruikers. Dit moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Er is een plan om achter dit gebouw een toren te bouwen van 70 m, de Post Tower. De bouw hiervan is nog niet zeker, omdat de toren dicht op het spoor zou komen.  Als de toren er komt, moet de fundering aangelegd zijn vóórdat het postgebouw open gaat.

Het is de ambitie van Sens om daarna op de volgende 3 plekken langs de Waldorpstraat te bouwen.

Ontwikkelplot voorbij ingang HS (in 2023)

Dit betreft de voormalige Kiss and Ride locatie. Hier komen woningen en in de plint commerciële ruimtes. Daarnaast wordt eraan gedacht om er een hotel te huisvesten. De sociale woningbouw van 30% in het ontwikkelplot zal  bestaan uit kleine eenheden, o.a. voor studenten. De andere woningen zullen huurwoningen van allerlei groottes zijn, voornamelijk voor senioren en   yuppen .  Binnenkort wordt bekend hoeveel woningen er gebouwd worden in het ontwikkelplot.

The Special (in 2024)

Naast de ingang van HS komt het wat lagere gebouw The Special voor maatschappelijke doeleinden.

The Globe-locatie (in 2027)

Als laatste wordt The Globe gesloopt en vervangen door twee torens. Voor deze torens wordt naast sociale huurwoningen voornamelijk gedacht aan woningen voor  ‘stadsgezinnen’.

Het groen in de torens neemt trapsgewijs af naar boven toe. Bij de woningen komen ook buitenruimtes. Sens heeft een voorkeur voor gezamenlijke buitenruimtes, maar het kunnen ook individuele balkons worden. 

Kanttekeningen BOLF

Studentenwoningen bovenop 30% sociale woningen?

Vanwege de huurprijs zullen er geen sociale woningen voor gezinnen kunnen worden gebouwd in het ontwikkelplot en er komen in geen van de torens koopwoningen. Op dit moment bevatten de plannen van Sens vooral kleine eenheden. BOLF heeft vernomen dat wethouder Balster de studentenwoningen als extra wil zien naast het verplichte percentage van 30% sociale woningbouw, maar dit staat niet in de overeenkomst die de gemeente en de ontwikkelaar zijn overeengekomen.  Volgens de door ons gevraagde nadere informatie van de gemeente zal het nieuwe collegebeleid van wethouder Balster alleen voor projecten gelden waarvoor nog geen bindende afspraken zijn gemaakt. Met andere woorden: dit nieuwe beleid heeft geen terugwerkende kracht. 

Binding huurders met de wijk

BOLF voorziet dat het onderhoud van gebouwen waarin alleen  huurders wonen een uitdaging is. De woningen zijn duur waardoor mensen er vermoedelijk niet lang zullen wonen. We zien dit bijvoorbeeld ook in de huurflats op de Fijnjekade. Mogelijk hebben de bewoners daardoor minder binding  met de wijk, wat volgens ons nadelig kan zijn voor de samenhang in de wijk. Het doel van Sens is om met de vergroening van de openbare ruimte de bewoners “naar beneden te trekken”, zodat ze elkaar op straatniveau kunnen ontmoeten. Er komen veel diverse functies in de gebouwen, de openbare ruimte verbindt de gebouwen en ook binnen de gebouwen komen verbindingen.

Contacten Bolf en Sens

De contacten kunnen  bestaan uit bijeenkomsten, informatieavonden, rondleiding of bij mijlpalen in de bouw, en andere vormen van samenwerking. Door corona  de activiteiten voorlopig opgeschort. Zodra die bekend zijn, delen wij ze met u. Als Bolf bijeenkomsten voor grotere groepen bewoners wil organiseren, kunnen we terecht in The Globe.