Organisatie BOLF

Organisatie BOLF

Voor contact typ: bolflaak@gmail.com

 

Doelstellingen van de stichting BOLF

 

Het behartigen van de belangen van de (toekomstige) bewoners van het

werkgebied.

Het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, tegen het licht van

de (her-)ontwikkeling van dit werkgebied.

Werkgebied

Het werkgebied van BOLF omvat het gebied dat wordt begrensd door de

spoorlijn ten westen van de Waldorpstraat, het water langs de

Bontekoekade en de Goudriaankade, de Laakbrug, het wegdek van de

Neherkade en de Calandstraat tot aan de genoemde spoorlijn;

De stichting BOLF probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het signaleren en volgen van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op

het woon- en leefklimaat in de wijk of delen daarvan, en het informeren van

de bewoners over deze ontwikkelingen

b. het organiseren en begeleiden van de inspraak van de bewoners van de

wijk op de daarvoor bestemde plaatsen en in het bijzonder bij het gemeentebestuur van Den Haag.

Daarbij de belangen van een goed woon- en leefklimaat voor te staan.

c. het bevorderen van de communicatie binnen de wijk onder meer door

middel van het verspreiden van een (elektronische) nieuwsbrief;

d. het organiseren van bewonersvergaderingen.

De stichting BOLF heeft een bestuur van drie personen:

Peter van Daalen de Jel voorzitter,

Hanny Troost secretaris,

Maarten van Muijen penningmeester.

De stichting BOLF is op 4 december 2020 opgericht

Bolf geeft een nieuwsbrief uit die de laatste ontwikkelingen in het gebied beschrijven. .

De naam van de site is www.bewonerslaak.nl, gebruik de link www.bewonerslaak.nl,

daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief

 

Voor contact typ : bolflaak@gmail.com