Reactie BOLF Laak bestemmingsplan Escher Gardens 23 januari 2024

Reactie Bestemmingsplan Escher Gardens

BOLF, Bewoners Overleg Leeghwaterkade Fijnjekade en omgeving heeft een zienswijze ingediend bij de Haagse Gemeenteraad over het bestemmingsplan Escher Gardens. Dit plan moet het mogelijk maken twee torens te bouwen met circa 1250 woningen, kantoren en voorzieningen  en komt aan de Waldorpstraat tussen de fietsenstalling van Holland Spoor en de gebouwen van ROC Mondriaan.

Windhinder

Met het goedkeuren van het bestemmingsplan wordt de bouw van die twee torens, respectievelijk 156 en 165 meter hoog, mogelijk gemaakt. Daardoor zal aanzienlijke windhinder ontstaan.  Er is uitgebreid onderzoek gedaan door onderzoeksbureaus en op basis daarvan zijn in het plan verschillende maatregelen opgenomen om tot een aanvaardbaar windklimaat te komen. BOLF is van mening dat er nog veel twijfel bestaat of dit werkelijk zal lukken.

Torens op een ‘sokkel’

Een van de oplossingen is om de torens op een soort sokkel te zetten. Daarmee wordt bedoeld een bredere en lage bebouwing als basis voor de torens zelf. Dat wordt een set-back genoemd. Bij Escher Gardens is de set-back echter te klein om de windhinder voldoende terug te brengen.. Het bouwvlak is daarvoor niet groot genoeg en de torens staan bovendien te dicht bij elkaar.

Plaatsen van hoge bomen

Een van de geboden oplossingen is het plaatsen van een flink aantal hoge bomen op de Waldorpstraat. Bureau Peutz heeft dat advies gegeven. Het bureau vindt dat uit de resultaten van modelberekeningen blijkt dat begroeiing een effectieve maatregel kan zijn om het windklimaat te verbeteren. Op de Waldorpstraat is het windklimaat dan overal goed voor doorlopen, matig voor slenteren. In de Handleiding Windhinder & windgevaar van de Gemeente Rotterdam uit april 2023 staat dat vegetatie niet kan worden geaccepteerd als oplossing voor windproblemen, die door gebouwen worden veroorzaakt.

Reactie van BOLF op de windhinder

BOLF vindt het moeilijk om te geloven dat bomen de oplossing  zijn. Een gebouw staat er in principe voor 100 jaar. Het windklimaat kan daarom niet afhangen van de inrichting van de openbare ruimte. Bomen kunnen bijvoorbeeld doodgaan of (door de wind) niet goed groeien. Daarbij komt dat vanwege de klimaatverandering er waarschijnlijk vaker harde wind en flinke stormen zullen komen. Een ander punt is nog dat gedurende de bouw er waarschijnlijk nog geen bomen zijn geplant. Dit leidt ertoe dat zeker als de hoogte van de torens toeneemt, er mogelijk onaanvaardbare windhinder zal optreden.

Mobiliteit.

Een ander punt van zorg bij BOLF is de mobiliteit. Die zal in de Waldorpstraat veranderen door het weren van doorgaand autoverkeer. Het moet een stadsboulevard worden. Daardoor nemen de schadelijke effecten van geluid en luchtverontreiniging voor dit gebied sterk af. De gevolgen zijn echter negatief voor de Rijswijkseweg (gedeelte vanaf Rijswijkseplein tot aan de Neherkade), de Neherkade, en de Calandstraat waar alle verkeer overheen moet.  Op deze locaties is de milieubelasting door luchtkwaliteit en geluid namelijk nu al hoog. De luchtverontreiniging zal toenemen.

Vraag: welke maatregelen kunnen er zo nodig worden getroffen met betrekking tot bereikbaarheid, zonder dat de bewoners van de Rijswijkseweg en het Schipperskwartier allerlei omwegen moeten zoeken om met de auto van en naar huis te rijden?

Parkeren.

Voor parkeren wordt er rondom Hollands Spoor verwezen naar de Q-park garage bij de Haagse Hogeschool. BOLF merkt op dat ook andere ontwikkelaars en gebruikers van het gebied (o.a. POST NL, Odido, bewoners huidige appartementen Leeghwaterkade/Fijnjekade/Rijswijkseweg) gebruik maken, dan wel voor de toekomst opteren voor gebruik van de Q-park garage. BOLF vraagt zich af of er onderzoek is gedaan naar hoeveel auto’s nu al gemiddeld in de Q-park garage Laakhavens staan op een doordeweekse dag of avond en wat daar nog bij kan Ook de parkeer- mogelijkheden voor bezoekers moeten hierbij betrokken worden.

Woonprogramma.

Wij willen graag in de te bouwen torens een mix van bewoners zien. BOLF beschikt over  informatie dat in één toren vrijwel alleen kleine woningen voor studenten en starters zullen komen. In de andere toren komen ook wat grotere woningen die ook voor gezinnen geschikt zijn. Een te eenzijdige populatie is niet goed voor het integreren van bewoners in de wijk. Er zijn al veel woningen, bewoond door studenten in de buurt en we zien dus graag meer diversiteit in nieuwe bewoners in de wijk. Er is ook een behoefte aan woningen voor ouderen. Als er ouderen kunnen komen wonen in de torens, bevordert dat de doorstroming van ouderen naar kleinere woningen, waardoor er woningen voor gezinnen beschikbaar komen. Het is ook denkbaar dat in de torens bijvoorbeeld op een bepaalde verdieping een aantal ouderen kunnen wonen met een lichte zorgbehoefte. Misschien kan er onderling dan enige mantelzorg zijn, maar ook zou dat gunstig zijn voor het verlenen van zorg door thuiszorg of wijkzorg.

Voorzieningen

Een ander punt is nog dat er in Laakhavens verschillende voorzieningen zullen (moeten) komen, zoals huisartsenposten, een basisschool misschien, andere zorginstellingen, een bibliotheek e.d. Daarover zullen ook afspraken tussen de ontwikkelaars van alle nieuwbouw in Laakhavens nodig zijn. We roepen de gemeente op daarbij de regie te voeren, zodat er een goede verdeling van de voorzieningen komt.

In het plan wordt veel aandacht besteed aan groen. Wij zien graag dat groen wat reeds kan worden aangelegd, zonder de verschillende bouwprojecten ‘in de weg te zitten’ voorrang krijgt. In ieder geval geldt dit voor de Campus HHS, maar mogelijk zijn er ook mogelijkheden bij het Laakhavenpark.

Tot slot

Het beoordelen van een dergelijk omvangrijk ontwerpbestemmingsplan vergt van bewoners en bewonersorganisatie veel inzet en een specifieke expertise. Komen we bij de vraag of de gemeente wil overwegen bewonersorganisaties financieel in staat te stellen om op sommige onderwerpen contraexpertise te kunnen inhuren. Er wordt in het Ontwerpbestemmingsplan begrijpelijkerwijze uitgegaan van prognoses. Wij hechten er zeer aan dat deze prognoses tot minimaal vijf jaar na realisatie (jaarlijks) worden getoetst en de resultaten hiervan worden gepubliceerd. Bij sterke (negatieve) afwijkingen van de prognoses moeten maatregelen worden voorgesteld om de nadelige effecten hiervan te ondervangen.

Originele ingediende commentaar 20240123 Zienswijze Escher Gardens van BOLF en Laak Centraal (3)