BOLF Laak doelstellingen

Bewoners Overleg Leeghwaterkade Fijnjekade

Doelstellingen van de stichting BOLF

Het behartigen van de belangen van de (toekomstige) bewoners van het werkgebied. Het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, tegen het licht van de (her-)ontwikkeling van dit werkgebied.

Werkgebied

Het werkgebied van BOLF omvat het gebied dat wordt begrensd door de spoorlijn ten westen van de Waldorpstraat, het water langs de Bontekoekade en de Goudriaankade, de Laakbrug, het wegdek van de Neherkade en de Calandstraat tot aan de genoemde spoorlijn;

De stichting BOLF probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het signaleren en volgen van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het woon- en leefklimaat in de wijk of delen daarvan, en het informeren van de bewoners over deze ontwikkelingen b. het organiseren en begeleiden van de inspraak van de bewoners van de wijk op de daarvoor bestemde plaatsen en in het bijzonder bij het gemeentebestuur van Den Haag. Daarbij de belangen van een goed woon- en leefklimaat voor te staan. c. het bevorderen van de communicatie binnen de wijk onder meer door middel van het verspreiden van een (elektronische) nieuwsbrief; d. het organiseren van bewonersvergaderingen.

De stichting BOLF heeft een bestuur van drie personen:

Peter van Daalen de Jel voorzitter,

Hanny Troost secretaris,

Maarten van Muijen penningmeester.

De stichting BOLF is op 4 december 2020 opgericht